ΥΠΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΕΑ

Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατέρα,Έτος Γέννησης,Όνομα Μητέρας(προαιρετικό)* ή μόνο τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό εφόσον τον γνωρίζετε.

           

Ε.Ε.Α :

(13 αριθμοί)

Επώνυμο :

(Ολογράφως)

Όνομα :

(Τουλάχιστον 2 γράμματα)

Όνομα Πατέρα :

(Τουλάχιστον 2 γράμματα)

Όνομα Μητέρας :

(Τουλάχιστον 2 γράμματα)*

Έτος Γέννησης :

(4 αριθμοί)
         

 

Τελευταία Ενημέρωση: 25/02/2022 (Περιλαμβάνει μεταβολές μέχρι: 31/12/2021)