ELECTORAL BODY POWER 2002
 DOMINION >  Constituency ANATOLIKHS MAKEDONIAS & THRAKIS 
 Prefecture  Voters 

 DRAMAS
 121.045 

 EVROY
 169.588 

 KAVALAS
 150.391 

 RODOPIS
 113.542 

 XANTHIS
 103.684 

 TOTALS
 Constituency  ANATOLIKHS MAKEDONIAS & THRAKIS  658.250