ELECTORAL BODY POWER 2002
 DOMINION >  Constituency IONION NHSON  >  Prefecture of LEYKADOS
 Municipality Code  Municipality  Voters 

 3601 
 APOLLONION  5.891 

 3602 
 ELLOMENOY  4.061 

 3603 
 KALAMOY  1.075 

 3604 
 KARYAS  2.286 

 3605 
 KASTOY  244 

 3606 
 LEYKADOS  11.038 

 3607 
 MEGANISIOY  2.147 

 3608 
 SFAKIOTON  2.716 

 TOTALS
 Prefecture LEYKADOS 29.458 
 Constituency IONION NHSON  247.653