ELECTORAL BODY POWER 2002
 DOMINION >  Constituency IONION NHSON  >  Prefecture of KEFALLINIAS
 Municipality Code  Municipality  Voters 

 2701 
 ARGOSTOLIOY  16.031 

 2702 
 ELEIOY - PRONON  6.676 

 2703 
 ERISOY  3.575 

 2704 
 ITHAKIS  5.637 

 2705 
 LEIVATHOYS  7.438 

 2706 
 OMALON  1.347 

 2707 
 PALIKIS  11.438 

 2708 
 PYLAREON  2.875 

 2709 
 SAMIS  7.480 

 TOTALS
 Prefecture KEFALLINIAS 62.497 
 Constituency IONION NHSON  247.653