ELECTORAL BODY POWER 2002
 DOMINION >  Constituency IONION NHSON  >  Prefecture of KERKYRAS
 Municipality Code  Municipality  Voters 

 2602 
 ACHILLEION  12.178 

 2601 
 AGIOY GEORGIOY  6.086 

 2603 
 EREIKOYSSIS  675 

 2604 
 ESPERION  8.584 

 2616 
 FAIAKON  5.701 

 2606 
 KASSOPAION  2.583 

 2607 
 KERKYRAION  30.686 

 2608 
 KORISSION  7.065 

 2609 
 LEYKIMMAION  7.498 

 2610 
 MATHRAKIOY  570 

 2611 
 MELITEIEON  6.756 

 2612 
 OTHONON  655 

 2613 
 PALAIOKASTRITON  5.020 

 2615 
 PARELION  7.424 

 2614 
 PAXON  2.764 

 2605 
 THINALIOY  6.131 

 TOTALS
 Prefecture KERKYRAS 110.376 
 Constituency IONION NHSON  247.653