Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Έτος Γέννησης, ή μόνο το πεδίο Ε.Ε.Α. εφόσον το γνωρίζετε.
Fill in the fields Last name, First name, Birth Year or only the field Special Voter's Number in case you know it.
Ε.Ε.Α. (Special Voter's Number):  13 ψηφία (13 digits)
Επώνυμο (Last name):  Τουλάχιστον 2 γράμματα (Minimum 2 characters)
Όνομα (First name):  Τουλάχιστον 2 γράμματα (Minimum 2 characters)
Έτος Γέννησης (Birth Year):  4 αριθμοί (4 digits)
 
     
« In accordance with the Presidential Decree 26/2012,
the special electoral registers are drawn up under the responsibility of Municipalities
upon submission of the application by the concerned citizens of the EU.
Should you find an error, please contact with the Municipality you registered in. »


Τελευταία Ενημέρωση: 06/02/2023 (Περιλαμβάνει μεταβολές μέχρι: 31/12/2022)
Υπουργείο Εσωτερικών Κεντρική Σελίδα